Matematiikkaa, pulmia ja numeroita

Matematiikkaa, pulmia ja numeroita

Matematiikka aiheuttaa oppilailla paljon erilaisia tunteita. Matematiikka on pääsääntöisesti kivaa ja oppiminen mukavaa, kun oppilas aloittaa koulun. Mutta me ihmiset opimme ja tulkitsemme asioita eri tavalla. Jo varhaiskasvatusikäisissä lapsissa näkee lasten erilaisuuden – kun katsomme taivaalle, osa lapsista näkee ison määrän lintuja, osa osaa laskea lintujen lukumäärän. Osa lapsista katsoo taivaalle todeten siellä olevan lintuja, valkoisia, harmaita. Me olemme erilaisia. 

Matematiikan taitojen kehittyminen alkaa jo varhain, ja kehitys jatkuu läpi elämän. Heti koulupolun ensimmäisten vuosien aikana hankittu sujuva laskutaito on ratkaisevan tärkeää. Osa oppilaista tarvitsee enemmän tukea ja ohjausta kuin toiset. Matematiikan taitojen kehityksen ymmärtäminen on erityisopettajalle tärkeää, jotta mahdollinen tuen tarve voidaan tunnistaa, ja tuki voidaan kohdentaa oikeisiin osataitoihin.

Matematiikassa ei ole yhtä oppimisvaikeutta. Oppilaalla voi olla taustalla kielellisiä vaikeuksia, tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen haasteita tai työmuistin heikkoutta. Lisäksi matematiikassa suoriutumiseen vaikuttaa oppilaan heikko itsetunto laskijana. Ongelmia saattavat aiheuttaa myös oppimisympäristöön liittyvät tekijät, opettajan valitsema opetusmenetelmä tai vuorovaikutus luokassa. Kun oppilaalla alkaa näkyä oppitunneilla tekemättömyyttä ja tehtävien välttelyä, voidaan puhua jopa matematiikka-ahdistuksesta. Tutkimusten mukaan se heikentää myös niiden oppilaiden suoriutumista, joiden taidot olisivat hyvät. 

Matematiikan tukemisessa tulee ottaa huomioon myös tunteet. Jos matematiikan perustaidot eivät ole hallinnassa, nopea etenemisvauhti voi alkaa tuntua epämiellyttävältä. Oppilas joutuu työskentelemään koko ajan omilla äärirajoillaan. Matemaattisten taitojen tueksi ei ole olemassa yhtä hyvää tapaa tai selkeää keinoa, koska haasteet ovat jokaisella yksilöllisiä. Tärkeää on kohdentaa tuki niihin taitoihin, joissa osaamisen puutteita ilmenee.

Matemaattisten taitojen tueksi ei ole olemassa yhtä hyvää tapaa tai selkeää keinoa, koska haasteet ovat jokaisella yksilöllisiä.

Oikein kohdennetun tuen edellytyksenä on meidän erityisopettajien ymmärrys matematiikan osataitojen päällekkäisestä rakentumisesta. On ymmärrettävä osataitojen erillisyys, minkä takia matematiikan osaamisprofiili voi olla oppilaalla epätasainen. Tärkeää on selvittää matematiikan vaikeuksien tausta. Oppilaiden väliset erot kasvavat nopeasti, mikäli niihin ei mahdollisimman varhain ja oikeanlaisella tuella puututa.

Arviointityökalujen on tärkeä olla mahdollisimman monipuolisia. Ilman erityisopettajan kartoituksia, haastatteluita, oppituntihavainnointia ja selvittelyjä on vaikea suunnitella tarkkoja ja yksilöllisiä tukimuotoja, vaan ne jäävät herkästi vain sattumanvaraiseksi korjaavaksi tueksi. 

Matematiikan erityisopetus käsittää aineenhallintaa, oman toiminnan ohjauksen harjoittelua ja matematiikan perusteiden kuntoutusta eli kohdennettua tukea matematiikkaan sekä aina tärkeää tunnetukea. Kun matematiikan kivijalasta puuttuu tiiliä, huojuu koko matematiikan talo. 

Erityisopettajina meidän on päätettävä, onko kannattavampaa mennä eteenpäin kompensoivien keinojen avulla ja eriyttämisen turvin vai täydentää myös aukkokohtia. Kunkin oppilaan tilanne tulee katsoa erikseen ja ottaa huomioon taustalla olevat muut oppimisen haasteet, oppilaan motivaatio ja kodin tuki. Erilaisten keinojen monipuolinen käyttö on tehokasta ja tukee erilaisia oppijoita. Hyödyllistä on kuitenkin kohdentaa tuki siihen, mistä oppilaan pulmat alkavat eli aivan varhaisimpiin vaiheisiin.

Tiina Vitka
on Kokkolassa yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja. Ennen kevään alkua hän kokosi ajatuksiaan matematiikan taitojen kartuttamisesta ja kirjasi niistä itselleen lyhyen muistion.