Tervetuloa syksy ja ihana arki!

Tervetuloa syksy ja ihana arki!

Johan oli kesä! Helteistä nautittiin kyllästymiseen saakka. Nyt on päästy jo hyvään alkuun syksyn koulutyössä. Pimenevissä illoissa on oma viehätyksensä ja arjen työrytmi jäntevöittää elämää mukavasti.

Syyskauden alun työpaineet liittyvät varmasti monella pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Joissakin kunnissa ne on päivitettävä ja lukittava syyskuun tilastopäivään mennessä. Tällainen deadline vaikuttaa helposti asiakirjojen laatuun – valitettavasti negatiivisesti. Jokainen oppimissuunnitelma ja HOJKS tulee päivittää oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja vahvuuksiin perustuen. Yhteistyö oppilaan ja kodin kanssa on ensiarvoista. Opettajalla on kuitenkin oltava kirkkaana mielessä, mihin tavoitteisiin oppilaan tulisi pyrkiä ja yltää eri oppiaineiden osalta, mutta oppilaan oman sitoutumisen varmistamiseksi kaikesta tulee sopia yhteisymmärryksessä. Ratkaisukeskeisyys ja suunnitelmallinen, järjestelmällinen tavoitteiden asettaminen luo asiakirjasta tärkeän työvälineen sekä opettajan että oppilaan arkiseen koulutyöhön. Kun oppilas tietää, mihin tulee pyrkiä, on helppoa arvioida etenemistä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tavoitteet velvoittavat opettajaa toimimaan niin, että ne ovat oppilaan saavutettavissa.

Nyt on päästy jo hyvään alkuun syksyn koulutyössä. Pimenevissä illoissa on oma viehätyksensä ja arjen työrytmi jäntevöittää elämää mukavasti.

Syyskuun alussa astuu voimaan uusi varhaiskasvatuslaki. Se ei sisällä kolmiportaista tukea – esiopetuksen osaltahan tilanne on kunnossa ja tuen järjestämisen malli on yhtenevä perusopetuksen kanssa. OAJ:n selvityksen mukaan oppilaan tuki ei toteudu esiopetuksessa. Osa-aikaista erityisopetusta ei tarjota lainkaan joka viidennelle esikoululaiselle ja moniammatillinen oppilashuolto on vielä alkutekijöissään. Tuen jatkumon toteuttaminen on hankalaa, kun toimintatavat ovat erilaisia esiopetuksessa ja koulussa. Tässä olisi mielestäni myös meidän järjestöillämme kehittämistavoite: kaikkien erityisopettajien yhteinen liitto yhtenäistäisi näkemyksiämme ja lisäisi painoarvoamme koulutuspoliittisissa keskusteluissa ja ratkaisuissa.

Kielenopetuksen varhentaminen alkaa runsaan vuoden kuluttua. Saimme olla kuultavina opetus- ja kulttuuriministeriössä asetusmuutosta valmisteltaessa. A1-kieli tullaan aloittamaan jo ensimmäisellä luokalla. Opetuksen tulee olla toiminnallista ja leikinomaista kahtena ensimmäisenä kouluvuotena. Siitä ei voida vapauttaa yhtäkään oppilasta. Vastuu opettamisesta olisi pääosin luokan- tai erityisluokanopettajalla, yhteisopettajuutta tulisi lisätä ja kielen opiskelun tulisi olla luontevana osana oppilaan koulupäivää eikä yhtenä oppituntina tapahtuvaa teoreettista kielenopiskelua. Täydennyskoulutuksen tarpeita syntyy ja niihin on luvattu vastata. Leikinomainen, pehmeä lasku vieraan kielen oppimiseen on varmasti myös monen tukea tarvitsevan oppilaan etu. Oman äidinkielen perustaidot ovat kuitenkin kaiken oppimisen tärkein lähtökohta.

Työn iloa!

Päivi Juntti
puheenjohtaja