Historiaa ja tulevaisuutta

Historiaa ja tulevaisuutta

Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry on ensisijaisesti pedagoginen järjestö, mutta toisinaan joudumme pohtimaan myös edunvalvonnan näkökulmia. Erityisopettajien työnkuva ja tehtävät ovat vuosien saatossa muuttuneet nopeammin kuin palkanmaksun mallit. Lausuntoja on tehty ja neuvottelutuloksia saavutettu. 

Tässä tiedoksi kymmenen vuotta sitten liiton hallituksen tekemät kannanotot, joiden perusteella on nyt päädytty yhteen uuteen sopimukseen.

“OAJ:n virka- ja työehtosopimusneuvottelijoille  2010

Suomen erityiskasvatuksen liiton tärkeimmät neuvottelutavoitteet seuraavalla sopimuskaudella ovat:

  1. 1.1.2011 voimaan astuva perusopetuksen lakiuudistus lisää laaja-alaisten erityisopettajienasiantuntemuksen ja työn tarvetta kouluissa. Riittävän ja oikea-aikaisen tuen takaamiseksi tulee kaikissa kouluissa olla laaja-alaisen erityisopettajan opetusresurssia vähintään 0,1 vuosiviikkotuntia/oppilas. Tämän resurssin perusteella tulisi määritellä koulun laaja-alaisten erityisopettajien määrä. Tavoite edellyttää, että kouluissa tarjotaan erityistä tukea myös luokkamuotoisena erityisopetuksena (perusopetuslaki 17§) oppilaiden tarpeiden mukaan.
  2. Erityisopettajien työhön kuuluu enenevässä määrin erilaisia tukitoimien selvittelyä ja organisointia moniammatillisessa yhteistyössä, konsultointia, oppilashuolto- ja HOJKS-työtä. Työ muuttuu ja on luonteeltaan yhä enemmän oppilaanohjaajien työn kaltaista. Erityisopettajien palkkaus- ja työaikaperustetta tulee muuttaa vastaamaan muuttuvan työntarpeisiin opetusvelvollisuuteen perustuvan palkkausperusteen asemesta, kuten oppilaanohjauksessa nyt jo toteutuu.
  3. Lukioiden erityisopettajien palkkaus- ja työaikaperusteita tulee selkeyttää yhtenäiseksi.”

”Erityisopettajien työnkuva ja tehtävät ovat vuosien saatossa muuttuneet nopeammin kuin palkanmaksun mallit.”

Vuoden 2011 Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n kannanotto erityisopettajan palkkauksesta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lle:

“Erityisopettajan työnkuva on perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden muutosten velvoittamana muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Opetustyön ohella erityisopettajan työhön kuuluu mm. konsultointia, oppilashuollollista työtä sekä tukitoimien selvittelyä ja järjestämistä moniammatillisessa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Oppilaiden, heidän huoltajiensa ja muiden toimijoiden yhteistyö on merkittävä osa erityisopettajan arjessa. Uudistusten myötä koulun arjessa tarvitaan entistä enemmän erityisopettajan ammatillista asiantuntemusta oppilaan tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kolme YT-tuntia eivät ole riittävä viikoittainen työaika kaikkeen velvoitettuun työhön.

Erityisopettajan palkkaus- ja työaikaperusteena oleva opetusvelvollisuus ei ole muuttunutta työnkuvaa vastaava palkkausperuste.

Suomen erityiskasvatuksen liitto esittää, että OAJ ryhtyy toimenpiteisiin erityisopettajan palkkausperusteen muuttamiseksi vastaamaan monimuotoistuneen työn tarpeisiin opetusvelvollisuuteen perustuvan palkkausperusteen asemesta.”
Ja sitten uudempi esitys. 

Esitykset Oikeus Oppia -neuvottelukunnalle lakimuutosten perustaksi 2020:

“Erityisopettaja yhteiseksi virkanimikkeeksi

Laki ja erityisopettajien kelpoisuusasetus eivät tällä hetkellä kohtaa koulun arjessa. Ongelma ei ole se, etteikö erityisopettajan koulutus (esim. FM, aineenopettaja, erityisopettajan opinnot) antaisi riittäviä taitoja toimia laaja-alaisen erityisopettajan tehtävissä kaikilta osin, myös erityisen tuen oppilaiden opetuksesta vastaamassa. Ongelma on asetuksen sanamuoto, joka määrittää vain erityisluokanopettajan kelpoiseksi näihin tehtäviin. Siksi esitämme, että työryhmä pohtii asetuksen muuttamista siten, että erityisluokanopettaja ja erityisopettaja olisivat kelpoisia toteuttamaan kaikkea (osa-aikaista ja kokoaikaista) erityisopetusta ja molempien ammattinimike olisi erityisopettaja ja opetusvelvollisuus 22 h. Korostamme, että oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tuen muoto ja toteuttamistapa ei määräydy opettajan virkanimikkeellä vaan tuen tarpeella. Jos oppilas tarvitsee tukea erityisluokassa, hänellä tulee olla siihen oikeus.”

“Erityisopettajakoulutuksen yhtenäistäminen 

Nykyiset koulutusväylät ovat luoneet kirjavuutta kelpoisiksi erityisopettajiksi valmistuville. Erilaisin perustutkinnoin eri yliopistoista saavuttaa kelpoisuuden erilaisiin erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen sisällöt eroavat toisistaan. Tavoitteena olisi, että koulutuksen järjestäjät yhtenäistäisivät opintojen sisältöjä. Kaikille valmistuville erityisopettajille pitää taata sama osaaminen ja samansisältöiset opinnot.”

Lokakuussa 2021 Suomen erityiskasvatuksen liitto pääsee antamaan työmarkkinapöytään uudet neuvottelutavoitteensa. Edellisten (2010 ja 2011) tavoitteiden suuntainen sopimus on nyt tehty harjoittelukoulujen laaja-alaisille erityisopettajille. Olemme tärkeän asian äärellä. Millaisia tavoitteita lähdemme hakemaan? 

On jäsenkyselyn paikka. Olemme hallituksessa perustaneet työryhmän, jota johtaa varapuheenjohtaja Ulla Netsäinen. Tänä syksynä kannattaa osallistua alueyhdistyksen toimintaan ja olla aktiivinen. Millainen on vuonna 2030 erityisopetuksen ammattilaisen toimenkuva ja työaika? I

Päivi Peltola
puheenjohtaja

Päivi Peltola on Sel. ry:n puheenjohtaja. Päivi asuu Billnäsissä, Raaseporissa ja työskentelee erityisluokanopettajana alakoulussa.