Välkommen höst och underbara vardag!

Välkommen höst och underbara vardag!

Vilken sommar vi har haft! Av värmen har vi njutit så att vi nästan har tröttnat. Nu har vi redan en bra början på höstens skolarbete. Kvällar som mörknar har sin egen charm och vardagens arbetsrytm ger en trevlig struktur i vardagen.

Den arbetsbörda som många upplever genast i början av höstterminen är uppgörandet av pedagogiska dokument. I många kommuner skall alla pedagogiska dokument vara skrivna och fastställda till statistiken i september. En dylik deadline påverkar ofta kvaliteten på innehållet i de pedagogiska dokumenten- tyvärr negativt. Varenda en studieplan och IP borde uppfylla varje enskild individs behov baserat på individens styrkor. Samarbetet med eleven och hemmet är av största vikt. Läraren skall ha en klar uppfattning om vilka mål eleven kan uppnå i olika läroämnen. Man bör också i samförstånd komma överens om elevens egna ansvar. Det pedagogiska dokumentet blir ett bra arbetsredskap i skolvardagen för både eleven och läraren om målsättningen är lösningsinriktad, systematisk och strukturerad. När målen är tydliga för eleven är det lätt att bedöma studieprestationerna. Det lönar sig ändå att komma ihåg att läraren är skyldig att agera så att eleven uppnår målen.

Nu har vi redan en bra början på höstens skolarbete. Kvällar som mörknar har sin egen charm och vardagens arbetsrytm ger en trevlig struktur i vardagen.

I början av september träder den nya lagen om småbarnspedagogik i kraft. Den omfattas inte av tresteggsstödet- ur förskolans perspektiv är situationen under kontroll och stödmodellen är enhetlig med den grundläggande utbildningen. Enligt OAJ:s utredning förverkligas inte elevens stöd i förskolan. Deltidsspecialundervisning erbjuds inte alls åt vart femte förskolebarn och mångprofessionellt elevvårdsarbete är ännu i sin linda. Att förverkliga det fortsatta stödet är knepigt då förfaringssätten är olika i förskolan och skolan. Här har vår organisation ett utvecklingsområde: ett gemensamt förbund för alla speciallärare skulle förenhetliga vårt synsätt och ge en större tyngd i i våra skolpolitiska diskussioner och lösningar.

Tidigareläggning av språkundervisningen börjar om cirka ett år. Vi fick delta i undervisnings- och kulturministeriets förberedelser då stadgarna ändrades. A1-språket inleds redan i årskurs ett. Undervisningen skall vara funktionell och lekfull de två första åren. Ingen elev kan befrias från språkundervisningen. Ansvaret för undervisningen ligger i första hand på klass- eller specialläraren, kompanjonundervisningen bör utökas och inlärningen av språk skall vara en naturlig del av barnets skolvardag och inte en årsveckotimme teoretisk språkundervisning. Behovet av fortbildning ökar och det har vi lovat svara på. En lekfull mjukstart vid inlärning av ett nytt språk gynnar också många elever som är i behov av extra stöd. Det egna modersmålet är ändå den viktigaste utgångspunkten för all inlärning.

Arbetsglädje!

Päivi Juntti
ordförande

Översättning Anne Grönqvist