Med tacksamhet mot nya vindar

Med tacksamhet mot nya vindar

Ett åtta-års arbetspass som ordförande börjar ta slut. Dessa år har gett mig mycket –  förhoppningsvis har också jag kunnat ge er medlemmar något under åren. Jag har fått jobba med en aktiv, flitig och glad styrelse. Styrelsens sammansättning har förändrats något varje år. Nya människor har fört egna synvinklar och glädje i verksamheten med sig.

Jag läste min första ordförandes spalt från år 2011. Då hade just lagen om trestegsstöd trätt i kraft och vi var oroliga över hur speciallärararbetets mångsidighet skulle kunna förenas med otillräcklig arbetstid. Samma oro gäller än idag. En arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet och lön enligt detta sitter dåligt i speciallärarens arbetsbild. Arbetsuppgifterna för speciallärare på deltid och specialklasslärare har närmat sig varandra med hög fart. Samundervisningen har ökat i bägge grupper. Mångprofessionellt samarbete är en viktig del av undervisningen av elever med behov av särskilt stöd. De pedagogiska dokumenten förpliktar oss att både bokföra stödbehovet och att förverkliga detta. Tiden och krafterna verkar inte räcka till för allt jobb som behövs. Skulle årsarbetstid vara en lösning på problemet? Åtminstone skulle den ge möjligheter till att skapa konturer för arbetet och arbetsmängden i sin helhet och skapa ramar för arbetstiden. Ingen ska behöva matta ut sig eller kräva för mycket av sig själv – det viktigaste ur barnens och de ungas synvinkel är att fokusera på grunduppgiften och att möta eleven med äkthet och utan stress. Därför hoppas jag att vi bemöter försöken med årsarbetstid med vidsynthet och deltar öppet i diskussionen kring dess fördelar och utmaningar. Genom försöken kan vi utveckla systemet till att motsvara dagens arbetsliv.

Det har varit fint att känna tidens puls när man gjort reformer som inverkar på varenda en lärares vardagliga arbete.

Som ordförande har jag fått vara med i arbetet med att inverka på och utveckla specialundervisningen. Det har varit fint att känna tidens puls när man gjort reformer som inverkar på varenda en lärares vardagliga arbete. OAJ och dess pedagogiska kommitté PEO är ett av de viktigaste nätverken där man gör skolpolitiska linjedragningar. Sel ry. är en pedagogisk organisation vars synpunkter man lyssnar på. Att påverka, liksom att lära sig, sker genom växelverkan – varje möte är viktigt.

Förbundsmötet valde på våren Päivi Peltola till ny ordförande. Med tillförsikt ger jag över detta förtroendeuppdrag åt henne. Jag är övertygad om att förbundet är i goda händer. Jag önskar Päivi lycka till och kraft i arbetet!

Tack till varenda en som jag under dessa år har fått möta!

Päivi Junttim ordförande

Översättning Anne Grönqvist