Leve de små glädjeämnena!

Leve de små glädjeämnena!

Det här är min bästa matte nånsin! Nu förstod jag det! Ack, så lätt det är att lära sig när det går att förena med glädjen av att begripa. Man skulle kunna tro att en divisionstrappa är mindre motiverande… Mina elevers lyck- liga utrop och strålande ögon förmedlar tro på detta arbete. Men vart har denna lärandets glädje försvunnit från skolan? Det känns som om de flesta släpar sig på plats av tvång och som om allt färre elever njuter av denna lärandets glädje. Attityden till skola och inlärning är oroande negativ. Är det det ekonomiska lågtrycket som sträcker sig ända till skolan och inlärningen? Om vi som speciallärare ändå kunde förbättra världen så mycket att våra elever skulle uppleva sitt skolarbete som meningsfullt och förhålla sig ivrigt förväntansfulla inför sin egen framtid.

Läroplanen 2016 blir småningom färdig. Återvänder lärandets glädje med den? Läroplanen skall förutse vad som är på kommande och får inte utarbetas bara på basen av dagens ekonomiska situation och verklighet.  

Kreativitet och händighet behövs så att nya innovationer och nya framgångsmakare föds som lyfter vårt land mot nya höjder.
 Den läroplan som nu för- bereds borde vara ett fungerande arbetsredskap ännu om tio år.  Vi kan omöjligt undervisa i all den kunskap som behövs i framtiden, när vi inte ens vet hur den kommer att se ut. Baskunskaper däremot behöver var och en – läs- och skrivförmåga, kunskap i att skaffa informa- tion och behärskandet av grundläggande matematiska färdigheter. Färdighets- och konstämnenas andel av läroplanen borde absolut utökas så att motivationen bibehålls även hos de elever som har svårt att orka med faktabaserad inlärning. Kreativitet och händighet behövs så att nya innovationer och nya framgångsmakare föds som lyfter vårt land mot nya höjder. Vi som förverkligar undervisningen i praktiken har lov att förvänta oss nya synvinklar på och modiga förnyelser av framtidens skolaav dem som gör upp läroplansgrunderna.

Under hösten har man tagit upp en för- längning av läroplikten med ett år till diskussion. Är detta ett sätt att få unga i en kraftig spiral av utslagning att studera?
Ifrågavarande ungdomars förmåga att behärska sitt liv är obefintlig – spiralen föds ur vakade nätter, dagar som sovs bort och plikter som lämnas oskötta. Man borde kanske tänka över helheten ur ett vidare perspektiv än att inbilla sig att man genom att förlänga läroplikten med ett år förmår dessa unga att inleda studier på andra stadiet. Att effektivera studiehandledningen i grundskolan är ett av de mest effektiva sätten att inverka på de ungas framtid. Skolpsykologers och skolkuratorers kännbara delaktighet i ungas liv behövs om skolans och hemmens åtgärder inte räcker till. Det mångprofessionella arbetet skall vara en naturlig del av skolans vardag och dessa aktörer tillgängliga för varje ung person i den egna skolan.

Låt oss tända ljus, lugna ner oss och njuta av den nalkande julens festlighet!

Tykkää ja jaa