Attityden avgör

Attityden avgör

Attityden avgör! är Finlands specialpedagogiska förbund rf:s tema för 2023 och jag tycker att det passar mer än väl för denna nya era. Jag tar nu på mig en ny förtroendepost som ordförande, och tillsammans kan vi påverka hur specialpedagogiken och utbildningen för särskilda behov utvecklas.

I Finlands specialpedagogiska förbund vill vi upprätthålla en positiv inställning till vardagen, utveckla specialpedagogiken med en positiv attityd och ingjuta tro och framtidstro. Vi betonar lösningsorientering och erbjuder samtidigt hopp och drömmar till elever, vårdnadshavare och kollegor. En viktig roll för förbundet och de regionala föreningarna är att stödja medlemmarnas ork i deras arbete och att påverka tillgången till fortbildning för att komplettera deras yrkeskunskaper.

Som förbund vill vi se till att alla elever som behöver stöd har tillgång till stöd för lärande och skolgång från en utbildad speciallärare. Utmaningen har länge varit att hitta behöriga speciallärare och specialklasslärare, även till de fasta tjänsterna. Det är viktigt att upprätthålla en debatt som tar hänsyn till de förändrade arbetsbeskrivningarna och arbetsvillkoren för speciallärare och specialklasslärare, så att allt arbete som utförs av speciallärare omfattas av lönebilden. 

Finland har fått både beröm och kritik för sin modell för stöd för lärande. Den aktuella frågan är att klargöra stödmodellen. Det talas också mycket om behovet av att förtydliga behörigheterna. Vem är berättigad att ge specialundervisning? Denna debatt, som jag själv deltar i, är inte en jämförelse eller en rangordning av speciallärare och specialklasslärare. Båda behövs.

Jag har arbetat som speciallärare i 17 år i olika kommuner och har i praktiken sett att genomförandet av stödet kan variera mycket beroende på utbildningsanordnaren. Jag har stött på onödig individualisering och intensifierat stöd bara för att vara på den säkra sidan. Jag anser att detta tyder på att det behövs tydligare riktlinjer för hur stödet ska ordnas. Den pedagogiska expertisen är fortfarande central för ordnandet av stödet, men det är bra att ha vissa gemensamma ramar. Det kan variera mycket mellan kommunerna när man inleder det intensifierade eller särskilda stödet. Naturligtvis är det alltid det viktigaste – eleven – som man först och främst måste ta hänsyn till. Att lära känna eleven börjar med en genuin kontakt.

Temat för vårens studiedagar är god attityd – låt oss få det att fungera tillsammans.

Det är viktigt att stödet för lärande och skolgång klargörs. Vi kommer att få höra mer om detta under våren, när Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet svarar på en begäran om utvärdering från riksdagens biträdande justitieombudsman om behovet av att förtydliga bestämmelserna om stöd för lärande och skolgång, samt kraven på utbildningspersonalens behörigheter. Jag förväntar mig också att förtydligandet kommer att minska lokala lösningar och förenhetliga praxis.

Temat för vårens studiedagar är god attityd – låt oss få det att fungera tillsammans. Samarbete är definitivt en stor tillgång när det gäller att stödja barns och ungdomars lärande och skolgång. Samarbete stärker också yrkesverksamma inom specialpedagogik!

Det är ett nöje och en ära för mig att ta över som ordförande för Finlands specialpedagogiska förbund. Jag hoppas att du frimodigt tar kontakt med mig om det finns behov.

Vi ses på studiedagarna i Böle 25.-26.3.2023!

Tiina Kujala
Fsf:s nya ordförande Tiina Kujala jobbar som högstadie- och gymnasierektor samt som speciallärare i gymnasiet. Hennes år som speciallärare har lärt henne betydelsen av bemötandet. Enligt Tiina är speciallärarna experter på bemötande.

Emma Pohjavirta svensk översättning

 

Tykkää ja jaa