Vaikuttaminen - kansanedustajat iltakahvilla ajankohtaisten koulutuskysymysten äärellä

Vaikuttaminen – kansanedustajat iltakahvilla ajankohtaisten koulutuskysymysten äärellä

Pohjanmaan Erityiskasvattajat järjesti lokakuussa Seinäjoella ajankohtaisillan Pohjanmaan alueen opettajille. Kutsun oli vastaanottanut viitisenkymmentä osallistujaa. Panelisteiksi iltaan olivat lupautuneet seuraavat kansanedustajat ja poliittiset päättäjät: Paula Risikko (kok.), Janne Sankelo (kok. vpj), Antti Kurvinen (kok.), Mikko Savola (kesk.), Harry Wallin (sd.)

Illan teemana oli ”Toteutuuko oppimisen ja koulunkäynnin tuki?”. Tervetulosanat lausui Pohjanmaan Erityisopettajat r.y. puheenjohtaja Tiina Kujala. OAJ Pohjanmaan OAY-jaosto vastasi illan tarjoiluista. Panelia johti Erityiskasvatus-lehden päätoimittaja, ohjaava opettaja Merja Koivisto oppimis-ja ohjauskeskus Valterista.

Ymmärtävän opettajan ansiosta koulunkäynti ei keskeytynyt
Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Koivisto kehotti kansanedustajia muistelemaan omaa kouluaikaansa ja kertomaan muistoja opettajasta, joka kannusti ja tuki lapsen ja nuoren elinikäistä oppijuutta.

Wallin muisteli kansakouluaikojaan, poikalyseon vuosia ja naisopettajaansa, joka suuressa 35 oppilaan luokassa opetti, miten oppitunneilla ollaan hiljaa. Itsekin opettajana toimineen Risikon mieleen nousi sairaanhoitajaksi opiskelu ja opettaja, jonka ymmärtävän tuen ansiosta Risikko ei keskeyttänytkään opintojaan. Savola toi esille tuntuman nykyiseen kouluelämään löytyvän opettaja-vaimon ansiosta. Muistoja nousi mieleen yläkoulun ajoilta liikunnanopettajasta. Opettajalla oli kova kuri, mutta hän myös kannusti kaikkia yrittämään parhaansa. Erityisopetuksen rehtorin virasta virkavapaalla oleva Sankelon muisteli lämpimästi ruotsin kielen opettajaansa yläkouluajoilta. Alakoulun opettaja oli puolestaan opettanut ruokailun käytöstavat niin mieleenpainuvasti, että Kurvisella on vieläkin selkäytimessä, kuinka ruokailuvälineet asetellaan lautaselle ruokailun päätteeksi. Koivisto muistutti vastausten jälkeen, että poliittinen päätöksenteko perustuu liian usein päättäjien omiin koulumuistoihin, ei perusteluihin, faktoihin ja muuttuneeseen koulumaailmaan.

Itsearvio koulutuksen puolestapuhumisesta
Koivisto esitteli kiertokoulutodistuksen vuosien takaa ja pyysi panelisteja antamaan arvosanan omasta työstään koulutuksen puolestapuhujana tuon arvoasteikon arvosanoin. Risikko oli mielestään onnistunut sangen hyvin arvosanalla 4+. Tyydyttävän 4- arvion itselleen antoi Kurvinen perustellen, että hän on ohjeistanut avustajansa seuraamaan koulutuspolitiikkaa. Sankelo arveli hoitaneensa opetusalan töitä 3+ arvoisesti ja edustajan työtä koulutuspolitiikan näkökulmasta hieman heikommin. Savolan itsearvioksi valikoitui tyydyttävää parempi 3. Wallin korosti yhteistyön ja vertaisarvioinnin merkitystä Etelä-Pohjalaisten vaikuttajien kesken.

Moniammatillinen tiimityö, oppimismetodit ja apuvälineet ovat tätä päivää!
Puheenjohtajan visioiman luokkatilanteen pohjalta panelistit saivat seuraavaksi asettua opettajan asemaan pohtimaan, mihin ennaltaehkäisevään työhön he keskittyisivät. Risikko eläytyi opettajan rooliin nostaen esille moniammatillisen tiimityön. Hän korosti myös oppimaan oppimisen taitoja, vaihtelevia opetusmenetelmiä ja apuvälineitä. Sankelo vakuutti ymmärtävänsä suuren ryhmäkoon ja oppilaiden tukitarpeiden tuottamat haasteet. Ennaltaehkäisevän työn peruspilareita ovat aito kiinnostus oppilaista sekä positiivinen ja kannustava palaute. Jos kunnassa ei ole mahdollista siirtää oppilaita pienryhmään, niin luokkaan pitäisi vähintään saada koulunkäyntiavustaja. Ryhmäkoossa pitäisi huomioida tukea tarvitsevat oppilaat. Kurvinen nosti koulunkäyntiavustajan lisäksi esille yleisopetuksen oppilaat. Edustaja oli huolissaan, riittääkö jokaisella lapselle aikaa. Lisäksi opettajan tulisi saada tietoa sijoitetuista lapsista ja nuorista. Jokaisen hallinnon edustaja tulisi kantaa vastuunsa, eikä pallotella sitä. Savola huomio vanhempien roolin sekä kodin ja koulun yhteistyön voimavarana. Myös parhaiten soveltuvat oppimisvälineet ja kollegoiden kanssa keskustelu on tärkeää. Wallin peräänkuulutti tasapuolisen, rehellisen ja tiukan opettajan arvoa. Wallin esittää, että eriarvoistumisen välttäminen onnistuu mm. luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Missä psykologi- ja kuraattoripalveluiden paikka on?
Seuraavaksi panelistit pääsivät pohtimaan psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämispaikkaa. Sankelo mielestä on kummallista, jos palvelut siirrettäisiin maakunnalliseen Soteen. Operatiivinen työ etenee, kun kuraattori ja psykologi ovat koulun henkilöstöä. Kaikki edustajat kannattivat Sankeloa. Kurvinen huomautti kuitenkin, että palvelut eivät saa vieraantua Sotesta kokonaisuuden säilymisen vuoksi. Risikko täsmensi, että oppilashuollon tulee pysyä koululla. Järjestäjänä voi olla koulu / kunta, mutta tuottaja voi olla ostopalveluna myös esim. Sote. Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan tulee olla koululla läsnä, tarkensi Risikko ja sai Savolalta tukea näkemyksiinsä. Ajatuksia herätti myös yhteiskunnallinen muutos ja perheiden eriarvoistuminen, sekä Wallinin esittämä kysymys: ”Mitä ne nuoret tulevaisuudessa tekevät, jotka eivät ole oman alansa huippuja?”

Mielenkiintoisen illan päätteeksi poliittiset päättäjät totesivat loppukommentteina mm.:

  • Palvelut kuntoon ja kodin rooli framille!
  • Kiitos opettajille palojen sammuttelusta ja ennaltaehkäisevästä työstä!
  • Välittämisen puute on suurempi kuin rahanpuute.
  • Miten meillä olisi paremmat koulut Etelä-Pohjanmaalla? Peräänkuulutan omaa vastuuta omasta ja perheen elämästä.

Päätöspuheenvuoron käytti Seinäjoen kaupungin erityisopetuksen rehtori Ville Järvi kiteyttäen käydyn paneelin kolmeen pääkohtaan.
1. Hyvää vuorovaikutusta tulee korostaa koulussa. Miten keskustelut käydään lasten ja perheiden kanssa?
2. Huomio koulujen toimintakulttuuriin! Esimerkiksi työrauhaa edistävät menetelmät käyttöön yhteisöllisesti.
3. Oppimisen tavoitteet ja mittarit selkeiksi sekä näkyviin!