Erityisopettajien ja erityisluokanopettajien tehtävänkuvat

Erityisopettajien ja erityisluokanopettajien tehtävänkuvat

Erityisopettajan ja erityisluokanopettajan tehtävänkuvat ovat epäselviä monille koulutuksenjärjestäjille ja myös rehtoreille ja opettajille itselleen. Periaatteessa perusopetuslaki ja asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista määrittelevät kelpoisuudet selkeästi.

Lain ja asetuksen mukaan tehostettua tukea on kelpoinen antamaan erityisopettaja ja erityistä tukea erityisluokanopettaja. Kuitenkin lain tulkinta ja käytäntö kentällä ovat hyvin vaihtelevia.

Oppilaan kannalta ei ole mitään eroa siinä, millä virkanimikkeellä opettaja työtään tekee. Merkityksellistä on oppilaan saaman tuen määrä. Opettajan opetusvelvollisuuden ja palkan määräytymisen kannalta virkanimikkeellä taas on merkitystä. Nykyään voimassa oleva kelpoisuusasetus ja perusopetuslaki määrittävät erityisopettajan ja erityisluokanopettajan kelpoisuudet ja tehtävät toisistaan poikkeaviksi. Jos työnkuvaan kuuluu tietyn kelpoisuuden vaativia tehtäviä, silloin opetusvelvollisuuden ja palkan pitää olla tehtävien mukaisia.

Koulutuksen järjestäjien olisi hyvä ymmärtää, että tarvitaan sekä erityisopettajien että erityisluokanopettajien virkoja. Jos kaikki koulutuksen järjestäjät noudattaisivat lain määritelmää siitä, että tehostettua tukea antaa erityisopettaja ja erityistä tukea erityisluokanopettaja, silloin kaikille koululle suunnattaisiin sekä erityisopettajan että erityisluokanopettajan resursseja. Tällöin tukea olisi tarjolla oikea-aikaisesti ja riittävästi sekä yleisen ja tehostetun tuen että erityisen tuen oppilaille.

Olen OAJ:n sivuilla nostanut esille virkanimikkeet ja tehtävänkuvat edunvalvontanäkökulmasta. Tarkoituksena kirjoituksessani ja tehtävänkuvien koonnissa on ollut nostaa esille se, että erityisopettajan ja erityisluokanopettajan kelpoisuuksissa, virkanimikkeissä ja palkkauksessa on eroa, joten eron pitää näkyä myös tehtävänkuvissa. 

Edunvalvonnan näkökulmasta siis: opettajan opetusvelvollisuuden ja palkan pitää perustua todelliseen työnkuvaan. Jos opettaa erityisen tuen oppilaiden erityisopetusta, siitä pitää saada korvaus. Toisaalta, jos on palkattuna erityisopettajan virkaan, pitää saada keskittyä osa-aikaiseen erityisopetukseen ilman vastuuta kokonaisista oppiaineista ja niiden arvioinnista tai HOJKS:sta.

”Opettajan opetusvelvollisuuden ja palkan pitää perustua todelliseen työnkuvaan.”

 Erityisopettajan antama osa-aikainen erityisopetus on tehostettua tukea. Osa-aikainen erityisopetus kuuluu myös osaksi erityisen tuen oppilaiden tukea. Tämän lisäksi erityisen tuen oppilaan pitäisi saada myös vahvempaa tukea. Jos erityisen tuen oppilas saa vain osa-aikaista erityisopetusta, miten hänen opetuksensa eroaa silloin tehostetun tuen oppilaan opetuksesta? Minun käsittääkseni ei mitenkään. Erityisen tuen päätökset tehdään harkiten, joten luulisi, että näillä oppilailla oikeasti on suurempi tuen tarve kuin tehostetun tuen oppilailla. Silloin myös tukea pitäisi olla enemmän tarjolla.

Jos erityisen tuen oppilas on integroituna yleisopetuksen ryhmään, tilanne ei hänen osallaan ole erilainen verrattuna pienryhmässä opiskelevaan erityisen tuen oppilaaseen. Kummallakin on oikeus perusopetuslain 17 §:n mukaiseen erityisopetukseen. Tämän erityisopetuksen pitäisi poiketa tehostetun tuen aikaisesta erityisopetuksesta siten, että se on laajempaa kuin tehostettuun tukeen kuuluva osa-aikainen erityisopetus. Käytännössä kyseessä pitäisi siis olla pääsääntöinen tai kokoaikainen erityisopetus, jolloin opetuksesta ja arvioinnista on vastuussa erityisluokanopettaja, ja tukea on tarjolla suurimmalla osalla ko. aineen oppitunneista. 

Vaikka erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus perusopetuslain ja kelpoisuusasetuksen yhdistelmänä määrittyy erityisluokanopettajan antamaksi, niin asetuksessa ei puhuta viroista vaan henkilön omaamasta kelpoisuudesta.

Jokainen erityisluokanopettajan kelpoisuuden omaava opettaja voi kelpoisuutensa nojalla opettaa erityisen tuen oppilaille myös perusopetuslain 17 §:n mukaista erityisopetusta. Kuitenkin jos opettaja on palkattu laaja-alaisen erityisopettajan virkaan, hänen ei kuuluisi opettaa tätä erityisopetusta. Jos työnantaja haluaa, että erityisopettaja opettaa myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden erityisopetusta, silloin opettajan pitää saada tehdä tätä pienemmällä opetusvelvollisuudella eli palkattuna erityisluokanopettajan virkaan.

”OAJ haluaa olla tarkka siitä, että opettajilla teetetään vain heidän virka-nimikkeensä mukaisia tehtäviä.”

 Opetuksen järjestäjä voi säästää palkkakuluissa palkkaamalla opettajia erityisopettajan virkaan ja saada samalla myös erityisluokanopettajan tehtäviin kuuluvia töitä hoidetuksi, jos opettaja suostuu tekemään virkanimikkeeseen kuulumattomia tehtäviä. Siksi OAJ haluaa olla tarkka siitä, että opettajilla teetetään vain heidän virkanimikkeensä mukaisia tehtäviä. Myös yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden erityisopetus kärsii, jos laaja-alaisen erityisopettajan resursseja ei riitä tarpeeksi heille, resurssien mennessä liian paljon erityisen tuen oppilaiden opetukseen. 

OAJ ei arvota mitään opettajaryhmää toisen ylä- tai alapuolelle. OAJ pyrkii samalla tavalla ajamaan kaikkien opettajien etuja. Erot opetusvelvollisuuksissa ovat kuitenkin todellisuutta. Siitä voidaan kyllä käydä keskustelua, vastaavatko opetusvelvollisuudet työhön käytettävää aikaa ja työn vaatimuksia. Opetusvelvollisuuksien tasaaminen on jatkuvasti keskusteluissa, mutta minkään opettajaryhmän opetusvelvollisuuden laskeminen ei ole työnantajapuolen intressissä eikä opetusvelvollisuuden korottaminen luonnollisestikaan OAJ:n intressissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä aloittaa nyt elokuussa tuen työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on parantaa kolmiportaisen tuen toimivuutta tarvittaessa lainsäädäntöä muuttamalla. Toivon, että tämä työryhmä näkee lain tulkinnanvaraisuuden ja erityisopetuksen järjestämisen ongelmat ja on valmis esittämään lakia ja asetusta muutettavaksi selkeämmiksi. Selkeä lainsäädäntö auttaisi kaikkia osapuolia ja olisi myös oppilaiden eduksi varmistamalla, että oppilaat saavat tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuen. Olen itse mukana ministeriön työryhmässä OAJ:n edustajana ja käyn mielelläni erityisopettajien kanssa keskustelua siitä, millaisia asioita on huomioitava työryhmän työn edetessä.I

Sari Jokinen
työskentelee OAJ:ssa edunvalvontaosastolla koulutuspolitiikan puolella erityisasiantuntijana. Hänen päävastuualueenaan ovat pedagogiseen tukeen liittyvät asiat.