Svenska skolan  för synskadade 150 år

Svenska skolan för synskadade 150 år

År 1865 grundade Uno Cygnaeus blindskolan i Helsingfors, som sedan år 1985 heter Svenska skolan för synskadade. I år firar skolan alltså 150 år av verksamhet.

Uno Cygnaeus kom under studieresor i Europa i kontakt med skolor som undervisade också synskadade, och i egenskap av inspektor för folkskolväsendet kunde han några år senare arbeta för att sådan undervisning skulle inledas också i Finland. Skolans första föreståndare, Mathilda Linsén, skickades även hon ut på studieresor för att titta på blindundervisningen utomlands, och därefter kunde en provisorisk blindskola grundläggas.

I början var skolan helt svenskspråkig, för att sedan bli tvåspråkig emellan. På 1890-talet blev skolan statlig, och i samma veva togs också den provisoriska ställningen bort. År 1967 delades språken åt, och Svenska Blindskolan var igen en egen enhet.

Dagens Svenska skolan för synskadade har ett mångfacetterat arbetsfält, med fyra olika områden. Dels består arbetet av den statliga specialskolan med inskrivna elever, dels av ett center för lärande och kompetens med handledning och stödtjänster för elever i de kommunala skolorna, dels av elevhem, och slutligen av resurscentret SPERES, som fungerar som ett specialpedagogiskt nätverk.

Själva skolan är elvaårig, med två förskoleår och grundskola, med möjlighet till ett tionde påbyggnadsår. Skolan antar i första hand elever med synskador kombinerade med andra funktionsnedsättningar. Elevhemmet ordnar både boende, korttidsvård, morgon- och eftermiddagsvård samt boende vid stödperioder för elever inkluderade i kommunala skolor.

Centret för lärande och kompetens erbjuder handledning i skolor och daghem, inom synpedagogik, hörselpedagogik samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

SPERES, finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum, är en resurs som koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland.

I nuläget är stora förändringar på gång för Svenska skolan för synskadade. Från 1.8.2015 övergår skolan helt i Valterinätverket av statliga specialskolor, och fortsätter verka som en integrerad del av Valteri. Svenska skolan för synskadade och Speres byter i samma veva namn till det gemensamma Skilla.

Skolans 150 år firades med en jubileumsfest den 28 maj.

Text Katja Helenelund

Källa Linnanmäki, K. (2014). Rätten till utbildning. Framtidsperspektiv för Svenska skolan för synskadade. Tankesmedjan Magma.

Foto Valteri.fi Laura Pursiainen