En höstdag med fokus på välmående

En höstdag med fokus på välmående

Merja Koponen från Raseborg var inbjuden gästföreläsare under Höstdagen med temat Välmående i arbetet. Koponen är familjepsykoterapeut och neuropsykiatrisk coach, samt ledare för projektet Tänk om – ett projekt som jobbar konkret med att stöda skolor och klasser, där det finns elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hon har även en bakgrund som psykiatrisk sjuksköterska.

Koponen berättade öppet om sina egna svårigheter under skoltiden och att hon fick diagnosen ADHD som vuxen. Jag upplevde henne som mycket kunnig, engagerad, äkta och ärlig, vilket är en tillgång i arbetet med barn och unga som mår dåligt. Hon engagerade oss under dagen och föreläsningen blev i praktiken en workshop, där vi samtalade om vår arbets- och livssituation, samt hjälpte varandra till kreativa lösningar. Ett konkret sätt att ta tag i sin ork, är att skriftligt formulera vad man är anställd för och vad som tillhör ens grunduppgifter, samt vilka saker vi gör som inte egentligen hör till våra uppgifter.

Personligen upplevde jag detta som ett mycket lyckat upplägg för Höstdagen, i synnerhet eftersom det finns ett behov hos speciallärare att komma samman med andra och få stöd – inte bara att ta del av ytterligare en fortbildning. Det fanns ett förtroende i rummet att vara öppna med varandra, samt en förståelse som en del kan sakna i ett kollegium.

Det framkom att många speciallärare är överbelastade och att det finns orealistiska förväntningar på dem, i kombination med att man kan sakna både resurser och tillräckliga arbetsutrymmen. En del upplever att även expertgrupperna i skolan öser huvudansvaret på specialläraren. Ofta bottnar det i en osäkerhet hos professionella hur de ska ta sig an utmanande situationer. Dessutom är socialvården ofta överbelastad och ärenden går inte alltid vidare.

– Kräv av expertgrupperna att var och en tar sitt ansvar! Säg: ”det här är inte på skolans ansvar. Vem sköter det?” En familjearbetare kan besöka hemmet på morgonen och hjälpa eleven till skolan, var Koponens budskap.

Koponen påminde om att specialläraren inte behöver vårda barnet, men kan lyssna på det och hänvisa vidare. 

– Vi måste komma ihåg att vi inte kan rädda världen. Många lärare är perfektionistiska högpresterare och behöver sänka kraven.

Hon nämnde bland annat att lärare är stressade över att uppnå läroplanens mål, medan målet ibland borde vara att få eleven att komma till skolan eller att kunna koncentrera sig tio minuter i sträck. Lärare behöver visa att man lever som man lär och sänka de egna stressnivåerna och kraven på sig själva.

– Barn i svårigheter är experter på att läsa av vuxnas mående. Deras föräldrar lever dessutom under stor stress på grund av världsläget, energipriserna och annat, sade Koponen. 

När vi själva mår bra är vi mera närvarande med eleverna.

Koponen talade också om vad som påverkar arbetsvälmående. Dit hör bland annat:

 • Att kunna påverka
 • Frihet
 • Upplevelse av meningsfullhet
 • Tillräckliga krav
 • Att kunna avgränsa och
  begränsa sitt arbete
 • Att få stöd från ledning och kolleger
 • Atmosfären på arbetsplatsen
 • Att få tillräckligt med pauser
 • Det egna välmåendet

Innan vi skildes åt fick vi röra på våra kroppar under Hannele Rabbs ledning. Hon hade skapat en koreografi med stödtecken, till en melodisk hårdrocks-låt. Vi fick uppleva att låtens ord gick in i oss på ett djupare sätt med hjälp av yviga tecken.

_ _ _

Svenskfinlands specialpedagogiska förenings årsmöte

Under Höstdagen den 29 oktober hölls även Ssf:s årsmöte med fjorton medlemmar närvarande. 

Maria Nylund höll i ordförandeklubban och styrelsens sekreterare Hanna Granqvist fungerade som årsmötets sekreterare. Maria Nylund blev vald att efterträda Anne Grönqvist, som har varit föreningens ordförande i många år. Även Katarina Oksanen har valt att avgå från styrelsen, medan övriga styrelsemedlemmar kvarstår. Dessa är utöver de ovannämnda personerna Maija Siikasmaa, Emma Pohjavirta och Anne Uppgård. Ett par nya styrelsemedlemmar (ordinarie/ersättare) efterlyses, så tag gärna kontakt med styrelsen om du är intresserad! Konstituerande möte hålls den 11 februari. 

Under årsmötets beslöts att medlemsavgiften om 50 euro bibehålls. Möjligheten att söka bidrag från föreningen för att ordna lokala pedagogiska caféer lyftes fram. Ett starkare samarbete med speciallärstuderandenas ämnesförening Spirre efterlystes.

Av verksamhetsberättelsen för år 2021 framkom bland annat att föreningen hade 144 betalande medlemmar vid verksamhetsårets utgång. Utöver i Erityskasvatus har föreningen synlighet på Facebook, på Finlands specialpedagogiska förbunds sida på adressen www.sel.fi/ssf samt i infobladet som skickas ut per e-post till medlemmarna.

Tykkää ja jaa